Fogalomtár

Gyakorta használt fogalmak jegyzéke.

Abszolút többség
amikor azoknak, akik szavazhatnak, a fele+1 fő ugyanarra szavaz.

pénzösszeg, amit törvény alapján az államnak kötelezően kell fizetned évente, nem jár érte közvetlen ellenszolgáltatás.

Alkotmány
egy adott ország legfontosabb, alapvető törvénye, amely szabályozza a hatalomgyakorlás szabályait; az alapvető állami szerveket és ezek szerepét a közigazgatás rendszerét; az állampolgárok alapvető jogait és kötelezettségeit.

Állampolgárság
egy adott államhoz tartozás, annak tagjaként az állampolgár az állammal szemben jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

valamely szabály megszegéséért fizetendő pénzbeni büntetés.

Büntetőjog
a jog egyik ága, meghatározza azokat bűncselekményeket, amelyek elkövetése esetén az elkövetőt büntetőjogi felelősségre vonják, egyben azt is, hogy az egyes bűncselekmények elkövetéséért milyen büntetés járhat.

Civil szervezet
olyan nem állami szervezet, amely tagjainak közös céljait szolgálja működésével, nem célja azonban nyereség elérése. Civil szervezetek például az egyesületek, alapítványok.

Egyszerű többség
egyszerű többséggel hozott döntésről beszélünk akkor, ha a szavazáson résztvevők legalább fele + 1 fő azonosan választ.

Elévülés
meghatározott idő elteltével a bíróságon vagy állami hatóságok előtt már nem lehet bizonyos jogokat érvényesíteni. Azaz például az elévülési idő letelte után a bíróság már nem hozhat elmarasztaló ítéletet olyan ügyben, ahol pedig jogos lett volna.

Fellebbezés
eljárás egy hivatalos döntés megváltoztatásának érdekében..

Határozat
A határozat hivatalos szervek döntéseit - engedélyét, elutasítását, jóváhagyását - tartalmazza.

Hatáskör
azt mondja meg, hogy egy hivatalos szervnek milyen típusú ügyekkel lehet, illetve kell foglalkoznia.

Azokat az államigazgatási szerveket nevezzük hatóságoknak, amelyek az állampolgárokra és szerveikre kötelező erejű döntéseket hozhatnak, és döntéseik végrehajtása érdekében állami kényszert alkalmazhatnak.

Hiánypótlás
a hivatalos szervek eljárásaik során egyes döntések meghozatala előtt lehetőséget biztosíthatnak az ügyfél számára, hogy utólagosan benyújtsa a döntéshez szükséges hiányzó dokumentumokat, igazolásokat, bizonyítékokat, amelyeket első körben elmulasztott beadni.

nagyobb értékű öröklés, ajándék, ingatlan-, illetve lakásvásárlás után, hivatalos szervek eljárásai során az államnak fizetendő összeg, melynek pontos részleteiről jogszabály rendelkezik.

Illetékesség
meghatározza, a több azonos hatáskörű szerv közül területi alapon melyik az az egy hatóság, amelyik a konkrét ügyben eljárhat.

európai uniós jogszabály, a benne meghatározott elérendő cél valamennyi tagállamra nézve kötelező, viszont az annak elérését biztosító módszerek és az eszközök megválasztása a tagállamokra van bízva.

olyan államnak történő befizetés, amelyért meghatározott ellenszolgáltatást kapnak emberek az államtól, például a nyugdíjjárulék fizetésért idős korunkban nyugdíjat, az egészségbiztosítási járulék fizetéséért egészségügyi ellátást.

vezeti a polgármesteri hivatalt, nem politikai, hanem szakmai jellegű tisztség. A jegyző nem választás, hanem kinevezés útján nyeri el megbízatását. A jegyzőt és az aljegyzőt a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozott időre nevezi ki.

Jogszabály
politikai döntéshozók, illetve általuk megbízott szakértők által alkotott olyan szabály, ami kötelező, általánosan alkalmazandó (azaz nem konkrét esetekre vonatkozik), jogszabály például a törvény, a rendelet.

Kétharmados törvény
olyan törvény, amely módosításához, elfogadásához az összes megválasztott országgyűlési képviselő kétharmadának támogató szavazata kell.

Kistérség
földrajzilag összefüggő, elsősorban területfejlesztési és statisztikai célokat szolgáló területi egység Magyarországon, kistérség lehet például egy város és a körülette fekvő falvak egysége.

az ország életét irányító, néhány fős testület, melynek tagjai a különféle szakterületekért (például belügy, külügy, egészségügy, oktatásügy) felelős miniszterek, vezetője a miniszterelnök.

Kormányablak
a kormányablakok 2011-től működő hivatali ügyfélszolgálati irodák, amelyekben 29 féle ügyet lehet intézni reggel 8 és este 8 óra között. Lehet például ügyfélkaput nyitni, vállalkozásokkal kapcsolatos ügyeket intézni, családi pótlékot, gyest, anyasági támogatást igényelni, és általános tájékoztatást kérni.

Költségvetés
lista, ami tartalmazza, hogy az államnak egy adott évben milyen forrásokból és mennyi pénze lesz, és azt mire fogja elkölteni.

Megyei önkormányzat
a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely köteles ellátni azokat a feladatokat, amelyek megoldására települési önkormányzat nem kötelezhető, vagy amelyek a megye egész területére vagy annak egy részére vonatkozóan nagyobb jelentőséggel bírnak. A megyei önkormányzat szabadon vállalhat feladatokat, amelyet törvény nem utal más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe, illetve amelyek gyakorlása nem sérti a megyében lévő községek és városok érdekeit. Önként vállalható feladat a szociális gondoskodás megyei rendszere működésének segítése vagy a a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásának előmozdítása.

Minősített többség
a minősített többség az abszolút többségnél nagyobb támogatást jelent. Általában a jelenlévők vagy az összes képviselő kétharmadának egyetértéséhez szokták kötni, de előfordulhat, hogy ennél is magasabban határozzák meg a küszöböt (például: négyötöd).

Okmányiroda
az arra kijelölt településeken működő okmányirodák a városi polgármesteri hivatalok szervezeti egységei. Feladatuk az adott városban lakók és környezõ településen élők egyes közigazgatási ügyeinek lebonyolításának biztosítása. Az okmányirodában - többek között - a lakcímigazolvány, személyazonosító igazolvány, útlevél, egyéni vállalkozói igazolvány, gépjármű vezetői engedély, gépjármű forgalmi engedély, gépjármű törzskönyv okmányokkal kapcsolatos ügyek intézhetők.

magyar nevén országgyűlési biztos. Az országgyűlés által választott köztisztviselő, akinek feladata elsősorban a közigazgatásban, de az igazságszolgáltatás kivételével valamennyi állami szervnél, panasz alapján vizsgálat indítása, a jogsértőnek talált gyakorlatról a szerv értesítése és a panaszos jogainak képviselete.

valamilyen ügy támogatásáról vagy ellenzéséről szóló kérvény, nyilatkozat, melyhez névvel, aláírással - és néhány egyéb adattal - lehet csatlakozni. Akkor érdemes petíciót alkalmazni, amikor szeretnénk egy ügyre felhívni a figyelmet és megmutatni a döntéshozóknak, hogy a közvélemény mennyire támogatja vagy ellenzi az adott ügyet.

Polgármester
a helyi önkormányzat közvetlenül választott vezetője. Budapest élén főpolgármester, a fővárosi kerületek élén polgármesterek állnak. Polgármester 1994 óta lehet egyúttal országgyűlési képviselő is.

meghatározott szempontok - például fejlettség, történelmi kapcsolatok - alapján kialakított, földrajzilag összefüggő, megyénél nagyobb, de országnál kisebb irányítási egység. Példa: Észak-Alföld, melybe Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék tartoznak.

a kormány, a miniszterelnök, a miniszterek, illetve az önkormányzat által alkotott, bizonyos állampolgárokra és/vagy szervezetekre vonatkozó jogszabály..

Ügyészség
önálló állami szerv, amely a büntetőeljárásokban a vádló szerepét tölti be, valamint a nyomozást, a büntetés-végrehajtást, illetve egyes intézmények törvényes működését felügyeli..

hátrányt, büntetést jelent, amit egy szabály vagy megállapodás megsértőjével szemben lehet jogszerűen alkalmazni. A szankció formája lehet például pénzbírság, valamilyen szolgáltatásból való kizárás stb.

Személyes adat
személyes adatnak minősül a veled kapcsolatba hozható minden adat, valamint az adatból levonható, rád vonatkozó következtetés. Ilyen többek között a neved, valamely azonosító jeled, például a személyi számod, de az egészségi állapotodra vagy vallási meggyőződésedre vonatkozó információk is.

az alkotmány után a legfőbb jogszabály, amelyet csak az adott állam parlamentje alkothat meg, módosíthat vagy érvényteleníthet. A köznyelv "törvény" alatt esetenként a jog egészét, bármelyik jogszabályt illetve a bíróságot is érti.

Ügyfélkapu
internetes rendszer, ami lehetővé teszi, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri belépéssel, biztonságosan kapcsolatba léphessenek az elektronikus ügyintézést és szolgáltatást nyújtó hivatalos szervekkel.

vámról beszélünk, amikor pénzt kell fizetni az államnak az egy ország határait átlépő áruk után. A vám célja egyrészt az állami bevételek növelése, másrészt a hazai termékek és termelők védelme.

ha a közigazgatási eljárásban a hatóság (még) nem hoz érdemi döntést (azaz határozatot), akkor végzést bocsát ki pl. elnapolásról (elhalasztásról), idézésről stb.

Átlagos (1 Szavazás)